Privacyverklaring

CONFORM DE AVG (VERORDENING (EU) 2016/679)

 

GEGEVENS VAN DE ONDERNEMING

Mijn praktijk heet Mesologie Bollenstreek. De praktijk is gevestigd op Nassaustraat 31 te Lisse en bereikbaar onder                  telefoonnummer 06-20622946 of per mail esther@mesologiebollenstreek.nl.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT DE ONDERNEMING

Ik verwerk de volgende gegevens:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Uw geboortedatum
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw medische gegevens in uw intakeformulier, de medische gegevens die ik tijdens het onderzoek krijg en eventuele                      gegevens over u die ik van andere behandelaars ontvang.

 

Gegevens die u met mij deelt via sociale media als Facebook, LinkedIn enz. vallen onder de privacyverklaringen van deze netwerken.

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Ik verwerk ook gevoelige gegevens, namelijk de gegevens die betrekking hebben op uw gezondheid. Deze gegevens neem ik in                    uw medisch dossier op.

 

DOEL VAN HET VERWERKEN VAN DEZE GEGEVENS

Deze gegevens heb ik nodig als u bij Mesologie Bollenstreek onder behandeling bent. Dit om contact met u te kunnen onderhouden,              het advies en receptbriefje en om een factuur voor de consulten naar u te kunnen verzenden. Ook deels voor mijn belastingaangifte,              dit zonder medische gegevens.

 

Ik heb als enige toegang tot uw gegevens en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim).

 

WETTELIJKE BASIS VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

Ik heb deze gegevens nodig voor mijn bedrijfsvoering en voor de diensten die ik aanbied, namelijk het verrichten van mesologische behandelingen.

 

BEWAARTERMIJN

Ik bewaar uw gegevens 20 jaar, zoals vereist door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) . Voor factuurgegevens geldt een wettelijke bewaartermijn voor de Belastingdienst van 7 jaar.

 

DELEN VAN DE GEGEVENS

Ik deel uw gegevens met een beperkt aantal derden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om overheidsinstanties wanneer ik daar wettelijk            toe verplicht ben. Dit geldt alleen voor contactgegevens, niet voor medische gegevens.

 

Mijn facturen worden verwerkt door mijn boekhouder voor bijvoorbeeld mijn belastingaangifte. Indien nodig, zal ik uw gegevens delen        met een incassobureau. Dit geldt alleen voor contactgegevens, niet voor medische gegevens.

Soms deel ik, uitsluitend na uw formele toestemming, uw gegevens met andere behandelaars bijvoorbeeld voor doorverwijzingen en geanonimiseerd voor intercollegiale toetsing door een collega-mesoloog. Zij vallen onder hetzelfde beroepsgeheim als ik.

 

KLACHTEN

Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop ik met uw gegevens omga, kunt u mij verzoeken uw persoonlijke gegevens op            een andere manier te verwerken of te verwijderen. Mocht u hierna nog steeds niet tevreden zijn met de manier waarop ik met uw    gegevens omga, dan kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

TOESTEMMING VRAGEN

Als u mij benadert voor een consult mesologie, verschaft u mij op eigen initiatief enkele persoonlijke gegevens. Voor mijn              bedrijfsvoering moet ik uw gegevens verwerken op de manier die hierboven is beschreven.

 

TOESTEMMING INTREKKEN

U kunt op elk moment dat u dat wilt uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Uw medisch dossier moet ik          echter 20 jaar bewaren (WGBO) en uw facturatiegegevens moet ik 7 jaar bewaren (Belastingdienst).

 

INZIEN VAN GEGEVENS

U kunt mij op elk moment vragen welke gegevens ik van u heb opgeslagen. Ik reageer dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen          dertig dagen.

 

WIJZIGEN VAN GEGEVENS

U kunt mij op elk moment vragen de gegevens die ik van u heb opgeslagen te wijzigen. Ik reageer dan zo spoedig mogelijk, maar            uiterlijk binnen dertig dagen.

 

VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

U kunt mij op elk moment vragen de gegevens die ik van u heb opgeslagen te verwijderen. Ik reageer dan zo spoedig mogelijk, maar      uiterlijk binnen dertig dagen. Ik ben wettelijk verplicht bepaalde gegevens langere tijd te bewaren.

 

MEENEMEN VAN GEGEVENS

Wanneer u wilt overstappen naar een andere mesoloog, dan kunt u uw gegevens naar die nieuwe mesoloog meenemen. Dat doet u          door mij te vragen uw gegevens te verwijderen en vervolgens uw gegevens aan de nieuwe mesoloog te geven.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Mesologie Bollenstreek neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

 

CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSOON VOOR PRIVACY- EN GEGEVENSBESCHERMING

Binnen mijn praktijk ben ik, Esther Fengler-Leeuwis, zelf verantwoordelijk voor de privacy- en gegevensbescherming.                                      Mijn contactgegevens zijn gelijk aan die van mijn praktijk (zie boven).